ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ เภานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิพาภรณ์ กัลปดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์: 0910651514

นายบันเทิง สุดแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวพิศสวาท ศรีเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นายสุดใจ บุญพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิชาที่สอน: พละศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0872402647
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายบุญเสริม สายบัวบาน
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสุนทรี เกษเจริญคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นายธงชัย มารารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางอาลร สังกษัตริย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางวัชรา พรหมจารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นายสมาน สุระสร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญชพร นาห่อม
ครูชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสุกัญญา ไกรราม
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวมัธนา กามะ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอาติคม สาระวัน
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์: 0879604403

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์: 0868720823

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์: 0844746072
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com