ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นางลำพูน แสนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริลักษณ์ ผลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะพร พราวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ มหารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
ครู

นางวรารัตน์ พลสมัคร
ครู

นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
ครู

นางสาวปริตา อ่อนศรีบุตร
ครู

FORCHE BRIDGET ABINGWO
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)

ELINOR ABO ABIE
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com