ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นางสายสุนีย์ สุปันนุช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมณีเนตร โสมเกษตรินทร์
ครูแนะแนว

นางสาวอาภัสรา บุตรดา
ครูธุรการ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com