ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ นันติ
ครู
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์: 0611636929

นายเอกพันธ์ จันทะริมา
ครูชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชรินทร์ เนืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

นางยุพิน เหมือนชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

นายชำนาญ แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

นางสาวดาริกา ประเสิรฐศิลป์
ครูอัตราจ้าง
วิชาที่สอน: ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยา คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นางดาราพิไล คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นางสุดาวดี หอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นายเวียงชัย สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา
ครูชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นางสาวณิชาปรีณ์ กำแก้ว
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา

นายวีระวุฒิ จังอินทร์
พนักงานราชการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลำพูน แสนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นางศิริลักษณ์ ผลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นางสาวปิยะพร พราวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com