ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นางชรินทร์ เนืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพิน เหมือนชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชำนาญ แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาริกา ประเสิรฐศิลป์
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com