ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นายสมเกียรติ เภานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิพาภรณ์ กัลปดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 0910651514

นายบันเทิง สุดแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวพิศสวาท ศรีเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุดใจ บุญพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0872402647
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com