ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุธิวัฒน์ แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: นาฏศิลป์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสายสุนีย์ สุปันนุช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมณีเนตร โสมเกษตรินทร์
ครูแนะแนว
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: แนะแนว

นางสาวอาภัสรา บุตรดา
ครูธุรการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักการภารโรง/พนักงานขับรถ/ยาม

นายจีระศักดิ์ พราวศรี
นักการภารโรง

นายรุ่งรัตน์ เจริญเขต
พนักงานขับรถ

นายอภิรักษ์ โสระมรรค
พนักงานขับรถ

นายจรูญ เดชคำภู
นักการภารโรง

นายสมศักดิ์ สิบแสน
นักการภารโรง

นายชุมพลชัย สิมศิลา
นักการภารโรง

นายสุพล ไชยวัน
นักการภารโรง

นางวัฒนา ทองพูล
แม่บ้าน

นางพิลาวรรณ เลิศวิเชียร
แม่บ้าน

นายพิสันต์ จิตตระการ
ยาม

นายแสงรุ่ง สมมาตร
ยาม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com