ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นายไชยา คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ

นางดาราพิไล คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ

นางสุดาวดี หอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเวียงชัย สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา
ครูชำนาญการ

นางสาวณิชาปรีณ์ กำแก้ว
ครู

นายวีระวุฒิ จังอินทร์
พนักงานราชการ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com