ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นางสาวสุธันยานาติย์ ลายเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนธยา ไชยวิชิต
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ พันธ์เพียร
ครูอัตราจ้าง

นายสุธิวัฒน์ แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com