ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นายอาติคม สาระวัน
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0879604403

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์: 0868720823

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
เบอร์โทรศัพท์: 0844746072

นางสาวอมรรัตน์ นันติ
ครู
เบอร์โทรศัพท์: 0611636929

นายเอกพันธ์ จันทะริมา
ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท
ครู
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com