ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นายมนูญ ใจเด็จ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0872392905

นายอนันต์ อินทร์ชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์: 0815473799

นางบุษบา ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์: 0898459521

นางสาวณัฐวดี วังสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์: 0933277170

นายพรชัย สุขทรัพย์
ครูชำนาญกการ
เบอร์โทรศัพท์: 0847537676

นายธวัชชัย ดวงใจ
ครู
เบอร์โทรศัพท์: 0881193168

นางสาวหยาดพิรุณ แสนกล้า
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์: 0614925036
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com