ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายใจ มหารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

นางวรารัตน์ พลสมัคร
ครู
วิชาที่สอน: ภาษาจีน

นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาจีน

นางสาวปริตา อ่อนศรีบุตร
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

FORCHE BRIDGET ABINGWO
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ

ELINOR ABO ABIE
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมนูญ ใจเด็จ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: เกษตร
เบอร์โทรศัพท์: 0872392905

นายอนันต์ อินทร์ชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: เกษตร
เบอร์โทรศัพท์: 0815473799

นางบุษบา ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คหกรรม
เบอร์โทรศัพท์: 0898459521

นางสาวณัฐวดี วังสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: การงานอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์: 0933277170

นายพรชัย สุขทรัพย์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 0847537676

นายธวัชชัย ดวงใจ
ครู
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 0881193168

นางสาวหยาดพิรุณ แสนกล้า
ครูอัตราจ้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: การงานอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์: 0614925036
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายฎากร นามแก้ว
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: พละศึกษา

นายนพสิทธิื บุญญลักษณ์
ครูอัตราจ้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: พละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธันยานาติย์ ลายเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ศิลปะ

นายสนธยา ไชยวิชิต
ครูชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ดนตรี

นายวีระศักดิ์ พันธ์เพียร
ครูอัตราจ้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ดนตรี
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com