ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


นายบุญเสริม สายบัวบาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนทรี เกษเจริญคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย มารารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาลร สังกษัตริย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรา พรหมจารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมาน สุระสร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญชพร นาห่อม
ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา ไกรราม
ครู

นางสาวมัธนา กามะ
ครู
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com