Back To Top

รับสมัครออนไลน์ การเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้
https://forms.gle/qqkDNzVhWw6Gevm18

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

 


สมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้

https://forms.gle/Qhk6xQ6zxj39Ks576

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com