Back To Top

โครงการคนดีศรี ม.ช.

 

 

 

โครงการโรงเรียนสีขาว

 

 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com