ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมในอำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสหวิทยาเขต ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมทุกคน...

ผู้จัดการภาคสรรรณ เจือมา บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต สาขามหาชนะชัย ได้สนับสนุนวงโปงลางพระเรืองชัยชำนะ จำนวน 5,000 บาทให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมทางโรงเรียนขอขอบพระคูณท่านเป็นอย่างยิ่ง...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีและสร้างแรงบรรดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์...

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลมหาชนะชัยจัดอบรมโครงการจัดบริการให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ...

7 มิถุนายน 2562ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.มหาชนะชัยวิทยาคม เป็นตัวแทนอ.มหาชนะชัย นำเสนอผลงาน ต่อนายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประธานและคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBE...

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ค่ายจีน) เพื่อปรับพื้นฐาน มีเจตคติที่ดี และสร้างแรงยรรดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ...

 
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com