ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 086-648-2297
นางสาวปิยะพร พราวศรี
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 086-225-2500
นางศิริลักษณ์ ผลสุข
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 085-002-6562
นางสาวลำพูน สุดแสน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-846-4773
นางประยม สวัสดี
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-071-0827
นางสายใจ มหารักษ์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก:
 • ภาษาอังกฤษ
นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 083-380-4687
นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-427-4485
นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิชาเอก:
 • ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-887-2577
นางวรารัตน์ พลสมัคร
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ภาษาจีน
นางสาวปริตา อ่อนสีบุตร
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ค.บ.
 • ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 093-3217585

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097