ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นายลิขิต ตระการจันทร์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-709-2580
นายบรรพจน์ วงษ์ใหญ่
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 087-044-9900
นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 087-875-7921
นางอุบลวดี วงษ์ใหญ่
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-425-9496
นายมนูญ ใจเด็จ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 087-239-2905
นางบุษบา ครองยุทธ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-845-9521
นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก:
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-716-7766
นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-725-5956
นายอนันต์ อินทร์ชุม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-547-3799
นายพรชัย สุขทรัพย์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Emailbestman.gp@gmail.com
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิชาเอก:
 • วท.บ.
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์:
 • 084-753-7676
นายธวัชชัย ดวงใจ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ค.บ.
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
 • 088-1193168

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097