ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นายอาติคม สาระวัน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการ
นางนิตยา อินทร์ชุม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางสาวุภวจี ศรีเสน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการ
นางสาวจุรัตน์ ทองอร่าม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สถิตย์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
นางอมรรัตน์ นันติ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
นายเอกพันธ์ จันทะริมา
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ปริญญาตรี ศษ.บ.คณิตศาสตรศึกษา
 • ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-9759468
นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ค.บ.
 • คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์:
 • 087-7793088

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097