ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นางสุภาพร พจน์ชนะชัย
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางพจนีย์ ส่าวงวงษ์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางชรินทร์ เนืองศรี
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางยุพิน เหมือนชาติ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
นายชำนาญ แดงท่าขาม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • คบ.ภาษาไทย
นางราตรี วามะลุน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง:
 • พนักงานราชการ

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097