ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

เอกลักษณ์

"โรงเรียนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม"

 

 อัตลักษณ์

"นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  ด้านความรับผิดชอบ  กอปรด้วยจิตอาสา"

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097