ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

พันธกิจ

      ๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

      ๓.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

      ๔. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

      ๕. พัฒนาอาคารสถานที่และบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

      ๖. จัดกิจกรรมโดยประสานความร่วมมือกับชุมชน

      ๗. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      ๘. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

 เป้าหมาย

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ด้วยการใช้เทคโนโลยี

๓. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๔. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์

๕. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๖.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์

๗. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๘. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๙. นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

๑๐. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๑๑. โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์  และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

๑๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๓. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097