ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

“ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

สุขภาพดี มีบรรยากาศน่าอยู่ เรียนรู้กับชุมชน

 

  ก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097