ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

     โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งอยู่เลขที่ ๕๘/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรปัจจุบันมี นายเสน่ห์ แสนจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยท่านพระครูมหาชัยชิโนบลเจ้าอาวาสวัดฟ้าหยาดในขณะนั้น เมื่อแรกตั้งนั้นอยู่ในบริเวณวัดฟ้าหยาดมีนายมนู  ส่งเสริม เป็นครูใหญ่คนแรก

  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาชนะชัย”

  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดฟ้าหยาดมหาชัย”

  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม”  ใช้อักษรย่อ “ม.ช.” จนถึงปัจจุบัน

  ปีการศึกษา ๒๕๑๖ ได้ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติม ในเนื้อที่รวม ๗๕ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-01 18:29:29 น.

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097